Wesołego Alleluja!!!

kartka wielkanocna
21/04/2019

Mroź­nych się wi­chrów prze­rwa­ły po­dmu­chy,
śnie­go­wa wy­dma, jak przy­kry sen, taje.
Precz od­rzu­ciw­szy gro­bu ka­mień kru­chy,

Chry­stus zmar­twych­wsta­je.

Słoń­ca pro­mien­ne, zło­tem lśnią­ce włócz­nie
bie­gną z błę­ki­tów oświe­tlać roz­sta­je.
ludz­kość wio­sen­ne cza­ry wita hucz­nie…

Chry­stus zmar­twych­wsta­je.

Zwy­cię­stwo Praw­dy bije w ser­ca śle­pych,
kie­dy do wal­ki z mro­zem kłam­stwa sta­je
i gdy roz­ta­cza wszech­mi­ło­ści prze­pych.

Chry­stus zmar­twych­wsta­je.

Wiecz­na to wal­ka! Choć zło się roz­ple­ni
i mro­zem ze­tnie szem­rzą­ce ru­cza­je,
wierz­my, że prze­cie wśród zło­tych pro­mie­ni

Konstanty Ćwierk


Niech ten wyjątkowy czas Świąt Wielkiej Nocy
przyniesie chwile zadumy, wyciszenia, spokoju oraz prawdziwej radości
a Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich Państwa obfitością łask
i błogosławi każdy dzień życia
Życzy

Margareta Budner

SENATOR RP